Wie zijn wij?

De Molenstichting Winsum beheert sinds haar oprichting op 17 december 1992  een zevental prachtige en bijzondere koren- en pelmolens binnen de voormalige gemeente Winsum. De molen van Wetsinge werd in 2013 als zesde molen toegevoegd. In oktober 2019 werd de Molen AEolus in Adorp als zevende molen toegevoegd. De molens zijn eigendom van de stichting en zijn geregistreerde rijksmonumenten.  De stichting probeert de oorspronkelijke functies van de molen zo veel mogelijk te handhaven.

De molens behoren tot het Noord-Gronings cultureel erfgoed. Molens markeren de dorpen in het Groninger landschap. Draaiende molens en het oude molenaarsambacht op de molen kunnen tonen is één van de doelstellingen van de Molenstichting Winsum. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de enthousiaste inzet van vrijwillige molenaars.

De stichting heeft een team van gediplomeerde molenaars die op vaste dagen en extra op bijzondere dagen de molens bedienen. Op geregelde en op bijzondere dagen zijn de molens geopend voor publiek. De molenaars geven graag een rondleiding en uitleg over de molen.

Op twee molens, de Joeswert te Feerwerd en de Wetsinger te Wetsinge, wordt nog professioneel gemalen. De op deze molen gemalen biologisch geteelde tarwe en spelt wordt in eigen beheer en onder verantwoordelijkheid van de molenaars verkocht. In de molen van Feerwerd worden ook andere streekproducten aangeboden.

Banken: NL57ABNA 0861008200 en NL38RABO0307081583

Bestuur:

dhr. P. Pauw (voorzitter)

dhr. C. Rouwé (secretaris)

dhr. P.M. Gerrits (penningmeester)

dhr. I.H. Van der Honing (adviseur onderhoud en PR)

dhr. J.N. Mulder (technisch adviseur)

dhr. D.J. Van der Zee (bouwkundig adviseur)

ANBI publicatie met financiële gegevens over 2019

ANBI-publicatie met financiële gegevens over 2019

ANBI-publicatie Molenstichting Winsum 2020:

Naam instelling Molenstichting Winsum
KvK-nummer 41012626
Fiscaal nummer 805233817
Postadres secretariaat Warffumerweg 10, 9959 TG Onderdendam
Emailadres info@molenstichtingwinsum.nl
Website www.molenstichtingwinsum.nl

Bestuur en functies
De heer P.D.J. Pauw te Winsum, voorzitter
De heer C.W. Rouwé te Onderdendam, secretaris en vrijwillig molenaar
De heer P.M. Gerrits te Baflo, penningmeester
De heer I. van der Honing te Eenrum, pr adviseur en vrijwillig molenaar
De heer J.M. Mulder te Winsum, technisch adviseur
De heer D.J. van der Zee, bouwkundig adviseur

Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet, met name molens in het gebied vallende onder de voormalige gemeente Winsum en voorts om deze molens zo mogelijk in werkende staat te houden. 
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. de molens met ondergrond in eigendom, beheer en onderhoud te doen overgaan naar de stichting
b. het doen herstellen en zo mogelijk in permanente maalvaardige toestand onderhouden van de molens
c. de molens, eventueel tegen een redelijke vergoeding, als maalwerktuig ter beschikking te stellen
d. het aanwenden van alle verdere wettige middelen, die het doel van de stichting (kunnen) bevorderen

Actueel beleidsplan op hoofdlijnen
Het bestuur en alle daaraan verbonden vrijwillige molenaars zijn actief met:

Het behartigen van de belangen van alle onder beheer staande molens
Het promoten van de molens als cultureel en vroeg-industrieel erfgoed
Waarderen en promoten van het ambacht van molenaar
Het draaivaardig en maalvaardig houden van de molens
Regelmatig graan malen en pellen
Openstellen van de molens op draaidagen voor belangstellenden
Voorlichting geven aan groepen en individuen
Het (laten) opstellen en beoordelen van onderhoudsrapporten en planningen
Toezicht houden op herstel- en onderhoudswerkzaamheden
Indien nodig restauratieplannen (laten) opstellen en uitvoeren
Financieel beheer, verantwoording en rapportages aan belanghebbenden
Stimuleren en bijhouden van een donateurskring onder de bevolking van Winsum
Molens in eigendom

De Jonge Hendrik, Oude Dijk 11, Den Andel
De Joeswert, Mentaweg 1a, Feerwerd
De Ster, Molenweg 4, Winsum
De Vriendschap, Kerkstraat 1, Winsum
De Meeuw, Hunzeweg 38, Garnwerd
De Wetsinger, Molenstreek 3, Wetsinge
De Aeolus, Molenweg 7a, Adorp (in algehele restauratie)
Molenaars
De molens zijn actief onder leiding van gediplomeerde molenaars. Deze hebben een praktijkopleiding gehad van tenminste 2 jaar, dat met een officieel examen wordt afgesloten. Aan elke molen zijn tenminste 2 vrijwillige molenaars verbonden. De molenaars ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens de vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Tegen een gebruikersvergoeding kunnen beroepsmolenaars productie voor eigen rekening draaien.

Beloningsbeleid van het bestuur
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens de vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

Financiële verantwoording over het jaar 2020

INKOMSTEN
Nationaal Restauratiefonds BRIM, onderhoudsbijdragen € 29.911
Gemeente Het Hogeland, expl- en onderhoudsbijdragen € 29.400
Gemeente Westerkwartier, expl- en onderhoudsbijdragen € 11.760
J.B. Scholtenfonds, onderhoudsbijdragen € 26.664
Verkoop promotieartikelen € 25
Wierdastichting t.b.v. De Ster en De Vriendschap € 100
Donaties € 3.360
Totaal van de inkomsten € 101.220

UITGAVEN
Exploitatie- en onderhoudskosten van de molens € 78.620
Kosten vrijwillige molenaars € 18
Wervingskosten donateurs € 445
Bankkosten, betalingsverkeer € 420
Verzekeringen en contributies € 225
Onderhoud website € 100
Bestuurs- en beheerskosten € 705
Totaal van de uitgaven € 80.533

RESULTAAT
Het positief resultaat over 2020 van € 20.687 is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting en dit bedraagt per 01-01-2021 € 78.878 Het eigen vermogen fungeert als weerstandsvermogen bij calamiteiten en tbv eigen bijdragen bij restauraties.

Op verzoek kunt u bij ons een compleet financieel jaarverslag met toelichtingen en specificaties verkrijgen bij de penningmeester via: info@molenstichtingwinsum.nl

 

 

 

Bestuurswerkzaamheden

Delegate HM en MG maart 2014Overleg Molenstichting Winsum met directie De Hollandsche Molen  en Groninger Molenhuis over restauratie van de molen Eureka in Klein Wetsinge.

 

P1040464Overleg bouwcommissie van de Molenstichting Winsum met de aannemer Vaags en bouwmeester Gijs van Reeuwijk over de vorderingen van de restauratie van de molen Eureka in Klein Wetsinge.

 

P1040741 De restauratie aan de buitenzijde is gereed. Het bestuur van de Molenstichting Winsum heeft besloten de naam De Wetsinger toe te kennen aan de molen. De voorgaande naam Eureka heeft geen historische betekenis in Klein Wetsinge.